精華區beta Buddhism 關於我們 聯絡資訊
《大方廣佛華嚴經》 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 卷第七十八 入法界品第三十九之十九{節錄}   爾時,彌勒菩薩摩訶薩如是稱歎善財童子種種功德,令無量百千眾生發菩提心已,告 善財言:「善哉!善哉!善男子!汝為饒益一切世間,汝為救護一切眾生,汝為勤求一切 佛法故,發阿耨多羅三藐三菩提心。 善男子!汝獲善利,汝善得人身,汝善住壽命,汝善值如來出現,汝善見文殊師利大 善知識。汝身是善器,為諸善根之所潤澤;汝為白法之所資持,所有解欲悉已清淨;已為 諸佛共所護念,已為善友共所攝受。何以故?善男子! 菩提心者,猶如種子,能生一切諸佛法故;菩提心者,猶如良田,能長眾生白淨法故 ;菩提心者,猶如大地,能持一切諸世間故。 菩提心者,猶如淨水,能洗一切煩惱垢故;菩提心者,猶如大風,普於世間無所礙故 ;菩提心者,猶如盛火,能燒一切諸見薪故;菩提心者,猶如淨日,普照一切諸世間故; 菩提心者,猶如盛月,諸白淨法悉圓滿故;菩提心者,猶如明燈,能放種種法光明故。 菩提心者,猶如淨目,普見一切安危處故;菩提心者,猶如大道,普令得入大智城故 ; 菩提心者,猶如正濟,令其得離諸邪法故;菩提心者,猶如大車,普能運載諸菩薩故; 菩提心者,猶如門戶,開示一切菩薩行故;菩提心者,猶如宮殿,安住修習三昧法故;菩 提心者,猶如園苑,於中遊戲受法樂故;菩提心者,猶如舍宅,安隱一切諸眾生故;菩提 心者,則為所歸,利益一切諸世間故;菩提心者,則為所依,諸菩薩行所依處故;菩提心 者,猶如慈父,訓導一切諸菩薩故;菩提心者,猶如慈母,生長一切諸菩薩故;菩提心者 ,猶如乳母,養育一切諸菩薩故;菩提心者,猶如善友,成益一切諸菩薩故;菩提心者, 猶如君主,勝出一切二乘人故;菩提心者,猶如帝王,一切願中得自在故。 菩提心者,猶如大海,一切功德悉入中故;菩提心者,如須彌山,於諸眾生心平等故 ;菩提心者,如鐵圍山,攝持一切諸世間故;菩提心者,猶如雪山,長養一切智慧藥故; 菩提心者,猶如香山,出生一切功德香故;菩提心者,猶如虛空,諸妙功德廣無邊故;菩 提心者,猶如蓮華,不染一切世間法故。 菩提心者,如調慧象,其心善順不獷戾故;菩提心者,如良善馬,遠離一切諸惡性故 ;菩提心者,如調禦師,守護大乘一切法故;菩提心者,猶如良藥,能治一切煩惱病故; 菩提心者,猶如坑阱,陷沒一切諸惡法故;菩提心者,猶如金剛,悉能穿徹一切法故;菩 提心者,猶如香篋,能貯一切功德香故;菩提心者,猶如妙華,一切世間所樂見故;菩提 心者,如白栴檀,除眾欲熱使清涼故;菩提心者,如黑沉香,能熏法界悉周遍故。 菩提心者,如善見藥王,能破一切煩惱病故;菩提心者,如毘笈摩藥,能拔一切諸惑 箭故;菩提心者,猶如帝釋,一切主中最為尊故;菩提心者,如毘沙門,能斷一切貧窮苦 故;菩提心者,如功德天,一切功德所莊嚴故;菩提心者,如莊嚴具,莊嚴一切諸菩薩故 ;菩提心者,如劫末火,能燒一切諸有為故;菩提心者,如無生根藥,長養一切諸佛法故 ;菩提心者,猶如龍珠,能消一切煩惱毒故;菩提心者,如水清珠,能清一切煩惱濁故。 菩提心者,如如意珠,周給一切諸貧乏故;菩提心者,如功德瓶,滿足一切眾生心故 ;菩提心者,如如意樹,能雨一切莊嚴具故;菩提心者,如鵝羽衣,不受一切生死垢故; 菩提心者,如白(疊+毛)線,從本已來性清淨故;菩提心者,如快利犁,能治一切眾生田故 ; 菩提心者,如那羅延,能摧一切我見敵故;菩提心者,猶如快箭,能破一切諸苦的故; 菩提心者,猶如利矛,能穿一切煩惱甲故;菩提心者,猶如堅甲,能護一切如理心故。 菩提心者,猶如利刀,能斬一切煩惱首故;菩提心者,猶如利劍,能斷一切憍慢鎧故 ;菩提心者,如勇將幢,能伏一切諸魔軍故;菩提心者,猶如利鋸,能截一切無明樹故; 菩提心者,猶如利斧,能伐一切諸苦樹故;菩提心者,猶如兵仗,能防一切諸苦難故;菩 提心者,猶如善手,防護一切諸度身故;菩提心者,猶如好足,安立一切諸功德故;菩提 心者,猶如眼藥,滅除一切無明翳故;菩提心者,猶如鉗鑷,能拔一切身見刺故。 菩提心者,猶如臥具,息除生死諸勞苦故;菩提心者,如善知識,能解一切生死縛故 ;菩提心者,如好珍財,能除一切貧窮事故;菩提心者,如大導師,善知菩薩出要道故; 菩提心者,猶如伏藏,出功德財無匱乏故;菩提心者,猶如湧泉,生智能水無窮盡故;菩 提心者,猶如明鏡,普現一切法門像故;菩提心者,猶如蓮華,不染一切諸罪垢故;菩提 心者,猶如大河,流引一切度攝法故;菩提心者,如大龍王,能雨一切妙法雨故。 菩提心者,猶如命根,任持菩薩大悲身故;菩提心者,猶如甘露,能令安住不死界故 ;菩提心者,猶如大網,普攝一切諸眾生故;菩提心者,猶如罥索,攝取一切所應化故; 菩提心者,猶如鉤餌,出有淵中所居者故;菩提心者,如阿伽陀藥,能令無病永安隱故; 菩提心者,如除毒藥,悉能消歇貪愛毒故;菩提心者,如善持咒,能除一切顛倒毒故;菩 提心者,猶如疾風,能卷一切諸障霧故;菩提心者,如大寶洲,出生一切覺分寶故。 菩提心者,如好種性,出生一切白淨法故;菩提心者,猶如住宅,諸功德法所依處故 ;菩提心者,猶如市肆,菩薩商人貿易處故;菩提心者,如煉金藥,能治一切煩惱垢故; 菩提心者,猶如好蜜,圓滿一切功德味故;菩提心者,猶如正道,令諸菩薩入智城故;菩 提心者,猶如好器,能持一切白淨法故;菩提心者,猶如時雨,能滅一切煩惱塵故;菩提 心者,則為住處,一切菩薩所住處故;菩提心者,則為壽行,不取聲聞解脫果。 菩提心者如淨瑠璃,自性明潔無諸垢故;菩提心者,如帝青寶,出過世間二乘智故; 菩提心者,如更漏鼓,覺諸眾生煩惱睡故;菩提心者,如清淨水,性本澄潔無垢濁故;菩 提心者,如閻浮金,映奪一切有為善故;菩提心者,如大山王,超出一切諸世間故;菩提 心者,則為所歸,不拒一切諸來者故;菩提心者,則為義利,能除一切衰惱事故;菩提心 者,則為妙寶,能令一切心歡喜故;菩提心者,如大施會,充滿一切眾生心故;菩提心者 ,則為尊勝,諸眾生心無與等故;菩提心者,猶如伏藏,能攝一切諸佛法故;菩提心者, 如因陀羅網,能伏煩惱阿修羅故;菩提心者,如婆樓那風,能動一切所應化故;菩提心者 ,如因陀羅火,能燒一切諸惑習故;菩提心者,如佛支提,一切世間應供養故。 善男子!菩提心者,成就如是無量功德。舉要言之,應知悉與一切佛法諸功德等。何 以故?因菩提心出生一切諸菩薩行,三世如來從菩提心而出生故。是故,善男子!若有發 阿耨多羅三藐三菩提心者,則已出生無量功德,普能攝取一切智道。」 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.231.133.1
prodigal99:未證悟空性,不失為大乘行者,無菩提心,則絕非大乘行者 08/25 02:49
prodigal99:勸請有緣見者暫發一念為渡一切眾生、誓成無上佛果之心 08/25 02:51